Yasal Bildiri


Yasal metni okuduysan?z www.saluspet.com.tr’ye ula?mak i?in t?klay?n?z.


KULLANIM ?ARTLARI VE G?ZL?L?K / K???SEL VER?LER?N KORUNMASI POL?T?KASI

Say?n Kullan?c?, Do?u? Otomotiv’e ait http://www.saluspet.com.tr web sitesine ho? geldiniz.

“Kullan?m ?artlar? Ve Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?” siz de?erli kullan?c?lar?m?za web sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sa?lanmas?na ili?kin hükümleri düzenlemektedir.

A?a??daki tan?mlar Do?u? Otomotiv’e ait http://www.saluspet.com.tr sitesinin kullan?m? i?in ?nemlidir.

Buna g?re;

Kullan?c?/Kullan?c?lar: Ki?isel verilerini, sitede yer alan ileti?im formlar?n?n talep etti?i bilgileri kendi a??k r?zalar? ile vererek siteye üye olan veya ki?isel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden ger?ek ki?ileri,

Ki?isel Veri: Kimli?i belirli veya belirlenebilir ger?ek ki?iye ili?kin her türlü bilgiyi,

Ki?isel Verilerin ??lenmesi: Ki?isel verilerin tamamen veya k?smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay?t sisteminin par?as? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas?, muhafaza edilmesi, de?i?tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, a??klanmas?, aktar?lmas?, devral?nmas?, elde edilebilir hale getirilmesi, s?n?fland?r?lmas? ya da kullan?lmas?n?n engellenmesi gibi veriler üzerinde ger?ekle?tirilen her türlü i?lemi,

Site: http://www.saluspet.com.tr adresinde yer alan web sitesini,

FSEK: 5846 say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

5651 say?l? Kanun: ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi Ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Su?larla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun’u,

6698 say?l? Kanun: Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nu,

ifade eder.

A- KULLANIM ?ARTLARI

KULLANIM ?ARTLARI, ER???M, R?SK VE SORUMLULU?UN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLER? VE COOK?ELER (?EREZLER)

1. http://www.saluspet.com.tr web sitesi ve sitedeki tüm dokümanlar Do?u? Otomotiv'in mülkiyetindedir. Bu d?kümanlar, on-line sisteminde g?rülmesi i?in gerekli olmas? hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukar?da belirtilenden ba??ms?z olarak, sitenin sayfalar?n?n yaz?c? ??kt?s?n? ki?isel kullan?m?n?z i?in alabilirsiniz. Yukar?da belirtilen genel prensipten ba??ms?z olarak Do?u? Otomotiv, siteden wallpaper, screen saver ve di?er programlar?n? indirme imkan?n? verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve s?nai mülkiyet haklar?n? ihlal edecek nitelikteki her türlü kullan?m sonras?nda ortaya ??kabilecek yasal sorumluluklar kullan?c?ya aittir.

2. Site ile link olu?turmak isterseniz, bu link http://www.dogusotomotiv.com.tr ana sayfas?na y?nlendirilmelidir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr)

3. Do?u? Otomotiv taraf?ndan web sitesinin virüs ve benzeri ama?l? yaz?l?mlardan ar?nd?r?lm?? olmas? i?in mevcut imkanlar dahilinde tedbir al?nm?? olmakla birlikte, nihai güvenli?in sa?lanmas? i?in kullan?c?, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumay? sa?lamakla yükümlüdür. Bu ?er?evede kullan?c?, http://www.saluspet.com.tr web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yaz?l?m ve i?letim sistemlerinde olu?abilecek tüm hata ve bunlar?n do?rudan ya da dolayl? sonu?lar?ndan kendisinin sorumlu oldu?unu kabul eder.

4. http://www.saluspet.com.tr web sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, a??klama ve haber (k?saca "bilgi") sadece tan?t?m ve bilgi verme ama?l?d?r. Kullan?c? hi?bir ?ekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatal? oldu?u ya da bu bilgilere istinaden zarara u?rad??? iddias?nda bulunamaz. Kullan?c?, bilgileri referans alarak bir i?lem yapmak niyetinde oldu?unda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Do?u? Otomotiv ve Do?u? Otomotiv yetkili sat?c?lar?ndan temin etmekle yükümlü oldu?unu ve web sitesinde yay?nlanan bilgilerin güncel olmamas? nedeniyle Do?u? Otomotiv'in herhangi bir sorumlulu?u olmad???n? kabul eder.

5. Do?u? Otomotiv, kendi takdirinde olmak üzere sitenin i?eri?ini diledi?i zaman de?i?tirme, kullan?c?lara sa?lanan herhangi bir hizmeti de?i?tirme ya da sona erdirme ve http://www.saluspet.com.tr web sitesinde kay?tl? kullan?c? bilgi ve verilerini silme hakk?n? sakl? tutar. Do?u? Otomotiv, web sitesinin hatas?z olmas? i?in her türlü tedbir alm?? olmakla birlikte, sitede mevcut ya da olu?abilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

6. http://www.saluspet.com.tr web sitesindeki; Do?u? Otomotiv yetkili sat?c?lar?, Do?u? Otomotiv’in ithalat?n? yapt??? ara?lar?n standart ve opsiyonel ?zellikleri ve yetkili sat?c?ya tavsiye edilen sat?? fiyatlar? ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde ge?erli olan bilgilerdir. Ara?lar ve Do?u? Otomotiv yetkili sat?c?lar? ile ilgili nihai bilgi temini i?in Do?u? Otomotiv ve/veya Do?u? Otomotiv yetkili sat?c?lar? ile temasa ge?ilmesini ?nemle rica ederiz. Bu ?er?evede Do?u? Otomotiv, web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi a??k bir ?ekilde belirtilmedik?e) bir sat?? teklifi olmad???n? ve Do?u? Otomotiv ad?na bir taahhüt te?kil etmedi?ini beyan eder.

7. Resmi makamlardan kullan?c?ya y?nelik bir su? duyurusu ya da resmi soru?turma talebi gelmesi ve/veya kullan?c?n?n Do?u? Otomotiv sistemlerinin ?al??mas?na engel olacak ya da i?leyi?ini de?i?tirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya sald?r? yapt???n?n tespit edilmesi halinde, Do?u? Otomotiv, kullan?c?n?n kimlik bilgilerini ara?t?rma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakk?na sahiptir.

Do?u? Otomotiv web sitesi ile sahip oldu?u tüm alt sitelerinin ve di?er bilgi sistemlerinin güvenli?ini sa?lamak Do?u? Otomotiv sorumlulu?undad?r. Ticari ama?l?, iyi niyetli ya da ba?ka bir ama?la, web siteleri ve di?er bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine y?nelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi s?zd?rma vb faaliyetler yasa d???d?r. Bu gibi faaliyetlerin ger?ekle?tirilmesi durumunda 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Su?larla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun uyar?nca yapt?r?m uygulanabilir. Bu gibi giri?imlerde bulunulmas? halinde, Do?u? Otomotiv yap?lan sald?r?n?n tipi, sald?r? zaman?, sald?rgana ili?kin yasa kapsam?nda toplanan verilerle birlikte hukuki süre? ba?latma ve süre? sonucunda para cezas? ya da hapis cezas?na varacak cezalar? talep etme hakk?n? sakl? tutar.

8. Baz? durumlarda, ?ahs?n?za ?zel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere ?rnek olarak kulland???n?z internet taray?c?s?n?n türü, i?letim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ula?t???n?z sitenin domain ismi verilebilir.

9. Siteyi ziyaret etti?inizde bilgisayar?n?za bilgi konulabilir. Bu bilgi, ?erez ("cookie") format?nda ya da benzeri türden dosyada olacakt?r ve bize birka? y?nden yard?mc? olacakt?r. Bununla birlikte, sitemizde yapt???n?z ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi ya?atmak ama?lanmaktad?r. ?rne?in; cookie'ler, siteleri ve reklamlar? sizin ilgi alanlar?n?za ve tercihlerinize g?re düzenlememizi sa?layacakt?r. Hemen hemen tüm internet taray?c?lar?nda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yaz?lmas?n? ?nlemek ya da kaydedilmeden ?nce uyar? mesaj? almak i?in se?enekler vard?r. Bu konuda daha fazla bilgi i?in lütfen taray?c?n?z?n yard?m dosyalar?na ve kullan?m bilgilerine bak?n?z.

10. 5846 Say?l? Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi Ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Su?larla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun Uyar?nca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullan?c?/Kullan?c?lar, web sitesi üzerinde bir ba?ka web sitesine veya i?eri?e eri?im imkan? tan?yan link'ler bulunabilece?ini, bunlar?n kontrolünün veya do?rulu?unun veya yeterlili?inin Do?u? Otomotiv ile ilgisi olmad???n? ve Do?u? Otomotiv’in bu siteleri herhangi bir ?ekilde desteklemedi?ini veya i?erdi?i bilgilerin do?rulu?unu garanti etmedi?ini ve bu sitelerde yer alan i?eriklerden dolay? herhangi bir sorumlulu?u bulunmad???n?, bu sitelerin ve/veya i?eriklerin kullan?m?ndan veya bu i?eriklere dayal? olarak alm?? olduklar? kararlar?n sonu?lar?ndan, sitenin kullan?m ?artlar?n? okumam?? veya okumu? ancak bunlara uygun davranmam?? olmalar? sebebiyle u?ram?? oldu?u maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olas? herhangi bir zarardan veya masraftan Do?u? Otomotiv veya ona ba?l? herhangi bir grup ?irketinin veya ?al??anlar?n?n, y?neticilerinin, yetkilendirdikleri ki?i veya kurulu?lar?n?n, hukuki veya cezai hi?bir sorumlulu?u olmad???n?, sitede yer alan bilgilerin do?rulu?u ve/veya yeterlili?inin Do?u? Otomotiv taraf?ndan garanti edilmedi?ini kabul ve beyan etmi?lerdir.

Kullan?c?/Kullan?c?lar, web sitesi üzerinde Do?u? Otomotiv’e veya ü?üncü bir ki?i veya kurulu?a ait herhangi bir yaz?, bilgi, yorum, g?rü?, haber, g?rüntü, resim, ?ekil, grafik ve sair bir materyal bulunabilece?ini, Do?u? Otomotiv’in bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenledi?i yasal haklara sahip oldu?unu, bunlar?n Do?u? Otomotiv izni olmadan kopyalanamayaca??n?, de?i?tirilemeyece?ini, ?o?alt?lamayaca??n?, yay?nlanamayaca??n?, sat?lamayaca??n? veya kulland?r?lamayaca??n? veya bunlara müdahale edilemeyece?ini kabul ve beyan etmi?lerdir.

Bu sitede yay?nlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve ara? üstündeki model yaz?lar?, 556 say?l? Markalar?n Korunmas? Hakk?nda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktad?rlar. Logolar hi?bir ?ekilde kopyalanamaz ve kullan?lamazlar. Kullan?c?/Kullan?c?lar, Do?u? Otomotiv logosunun veya web sitesine ait sayfalar?n bir ba?ka web sitesinde herhangi bir ?ekilde yer almas?ndan veya web sitesine ü?üncü ki?iler veya ziyaret?iler taraf?ndan yap?labilecek herhangi bir i?erik yüklemesinden dolay? elde edilecek bilgilerin kullan?m?ndan veya internetin genel uygulamalar ?er?evesinde kullan?m? dolay?s?yla sorumluluk do?urmayan herhangi bir i?erikten Do?u? Otomotiv’in veya ona ba?l? veya onun ba?l? oldu?u herhangi bir grup ?irketinin veya ?al??anlar?n?n, y?neticilerinin, yetkilendirdikleri ki?i veya kurulu?lar?n?n, hukuki veya cezai hi?bir sorumlulu?u olmad???n? kabul ve beyan etmi?lerdir.

11. Do?u? Otomotiv, http://www.saluspet.com.tr web sitesinde, "Kullan?m ?artlar?"n?n herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaks?z?n de?i?tirme, yenileme veya iptal etme hakk?na sahiptir. De?i?tirilen, yenilenen ya da yürürlükten kald?r?lan her hüküm, yay?n tarihinde tüm kullan?c?lar bak?m?ndan hüküm ifade edecektir.

B- G?ZL?L?K/K???SEL VER?LER?N KORUNMASI POL?T?KASI

??bu “Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?” http://www.saluspet.com.tr sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, ki?isel verilerinize ili?kin politikam?z? i?ermektedir.

Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?n?n Amac?

Bu Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?;

a- Do?u? Otomotiv’in ne tür ki?isel veriler toplad???n?,

b- Bu ki?isel verilerin nas?l kullan?ld???n?,

c- Do?u? Otomotiv’in i?ledi?i ki?isel verileriniz üzerindeki haklar?n?z?n neler oldu?unu ve bu haklar? nas?l kullanabilece?inizi,

a??klamaktad?r.

1- ??lenen Ki?isel Verileriniz, Ki?isel Veri ??leme Amac? ve Dayana??

Size daha iyi hizmet verebilmek amac?yla ve 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Su?larla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Say?l? Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 say?l? Türk Ceza Kanunu ve 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu ba?ta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülü?ü ?er?evesinde; s?z konusu ama? ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sa?layacak ki?isel verilerinizi (ad, soyad, do?um tarihi, cep telefonu numaras?, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, e?itim, medeni durum, ara? plakas?, sosyal medya hesaplar?yla ba?lan?lmas? durumunda üyenin o kanallar arac?l???yla payla??lmas?na onay verdi?i bilgiler, üyenin tüm al??veri? bilgileri, yani hangi üye i?yeri, al??veri? noktas? ve zaman?, ne kadar ?deme yapt???, hangi kampanyadan faydaland???, ald??? indirim tutar?, al??veri?indeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve t?klama bilgileri, uygulamay? a?t??? lokasyon bilgileri) sizlerden talep etmektedir. Bu ki?isel veriler a??k r?zan?za istinaden, i?bu Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas? ile belirlenen ama?lar ve kapsam d???nda kullan?lmamak kayd? ile bilgi güvenli?i tedbirleri de al?narak i?lenecek ve saklanacakt?r.

2- Ki?isel Verilerin Korunmas?na ?li?kin ?nlemler

Ki?isel verilerin korunmas? Do?u? Otomotiv i?in ?nemli bir konudur. Do?u? Otomotiv, ki?isel verilere yetkisiz eri?im veya bu bilgilerin kayb?, hatal? kullan?m?, if?a edilmesi, de?i?tirilmesi veya imha edilmesine kar?? korumak i?in gerekli ?nlemleri almaktad?r. Do?u? Otomotiv ki?isel verilerinizi gizli tutmay?, gizlili?in sa?lanmas? ve güvenli?i i?in gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almay? ve gerekli ?zeni g?stermeyi taahhüt etmektedir. Do?u? Otomotiv’in gerekli bilgi güvenli?i ?nlemlerini almas?na kar??n, web sitesine ve sisteme yap?lan sald?r?lar sonucunda ki?isel verilerin zarar g?rmesi veya ü?üncü ki?ilerin eline ge?mesi durumunda, Do?u? Otomotiv bu durumu derhal sizlere ve Ki?isel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

3- 6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun 11. maddesi gere?i haklar?n?z;

Do?u? Otomotiv’e ba?vurarak, ki?isel verilerinizin;

a) i?lenip i?lenmedi?ini ??renme,

b) i?lenmi?se bilgi talep etme,

c) i?lenme amac?n? ve amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renme,

?) yurt i?inde/yurt d???nda aktar?ld??? 3. ki?ileri bilme,

d) eksik/yanl?? i?lenmi?se düzeltilmesini isteme,

e) 6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun 7. maddesinde ?ng?rülen ?artlar ?er?evesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktar?ld??? 3. ki?ilere yukar?da say?lan (d) ve (e) bentleri uyar?nca yap?lan i?lemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhas?ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya ??kmas?na itiraz etme,

?) kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z halinde zarar?n giderilmesini talep etme hakk?na sahipsiniz.

Ki?isel verilerinizle ilgili 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nu madde 11 uyar?nca sahip oldu?unuz haklar?n?z? kullanmak i?in kisiselverilerim@dogusotomotiv.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanm?? bir e-posta ile mail atabilir veya ?irketimize hitaben yazd???n?z “word veya pdf.” format?ndaki bir dosyay? güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz, veya ?irketimizin web sayfas?nda mevcut kay?tl? e-posta adresine, size ait kay?tl? e-posta adresinden güvenli elektronik imzal? ?ekilde ba?vuru yapabilir veya kargo ile ?slak imzan?z? ta??yan bir dilek?e ile ?irket adresimize ba?vuru yapabilirsiniz.

4- Ki?isel Verilerinizin Do?ru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullan?c?/Kullan?c?lar web sitesi üzerinde payla?t?klar? bilgilerin do?ru olmas?n?n ve güncel bir ?ekilde muhafaza edilmesinin 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu anlam?nda ki?isel verileri üzerinde sahip olduklar? haklar? kullanabilmeleri ve ilgili di?er mevzuat a??s?ndan ?nemli oldu?unu bildiklerini ve yanl?? bilgi verilmesinden do?acak sorumluluklar?n tamamen kendilerine ait olaca??n? kabul ve beyan etmi?lerdir.

5- Ki?isel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimle?tirilmesi

??bu “Kullan?m ?artlar? Ve Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?”nda belirtilen ama?larla i?lenmi? olan ki?isel verileriniz; 6698 say?l? Kanun madde 7/f.1’e g?re i?lenmesi gerektiren ama? ortadan kalkt???nda ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e g?re ise kanunlar?n belirledi?i süreler ge?ince taraf?m?zca anonimle?tirilerek kullan?lmaya devam edilecektir.

Ki?isel verilerinizin i?lenmesi ve kullan?lmas? ile ilgili olarak her zaman silme ve vermi? oldu?unuz onay? geri alma hakk?n?z bulunmaktad?r. Ki?isel verilerinizin silinmesini istedi?iniz takdirde size ait güvenli elektronik imza ile imzalanm?? bir e-posta ile kisiselverilerim@dogusotomotiv.com.tr mail adresine mail atabilir veya ?irketimize hitaben yazd???n?z “word veya pdf.” format?ndaki bir dosyay? güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz, veya ?irketimizin web sayfas?nda mevcut kay?tl? e-posta adresine, size ait kay?tl? e-posta adresinden güvenli elektronik imzal? ?ekilde ba?vuru yapabilir veya kargo ile ?slak imzan?z? ta??yan bir dilek?e ile ?irket adresimize ba?vuru yapabilirsiniz.

6- Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?’nda Yap?lacak De?i?iklikler

Do?u? Otomotiv, i?bu “Kullan?m ?artlar? Ve Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas? '’nda her zaman de?i?iklik yapabilir. Bu de?i?iklikler, de?i?tirilmi? yeni “Kullan?m ?artlar? Ve Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?'’n?n “ http://www.saluspet.com.tr ” sitesine konulmas?yla birlikte derhal ge?erlilik kazan?r. ??bu “Kullan?m ?artlar? Ve Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?”ndaki de?i?ikliklerden haberdar olman?z i?in, sizlere gerekli bilgilendirme yap?lacakt?r.

7- Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve ?cra Daireleri

??bu “Kullan?m ?artlar? Ve Gizlilik /Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar?na tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyu?mazl?k veya ihtilaf iddia veya talep oldu?u takdirde, ?stanbul (?a?layan) Mahkeme ve ?cra Dairelerinin yetkili olacakt?r.

8- Son Hüküm

Kullan?c?/Kullan?c?lar, web sitesine girmeden ?nce yukar?da yer alan “Kullan?m ?artlar? ve Gizlilik/Ki?isel Verilerin Korunmas? Politikas?”n? okuduklar?n?, yukar?da belirtilen tüm hususlara uyacaklar?n?, web sitesinde yer alan i?eriklerin ve Do?u? Otomotiv’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kay?tlar?n?n Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyar?nca kesin delil say?laca??n? gayr?kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmi?lerdir.

5分pk10